First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu số hóa và quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Phân Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Hồng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đánh giá đặc điểm khí hậu tỉnh Bình Định từ 2005-2021; Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng khung CSDL về khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định theo khung của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xác định được các yêu cầu, quy định và xây CSDL khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định; Xây dựng phần mềm quản lý CSDL khí tượng thủy văn trên nền WebGIS.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2020
Thời gian kết thúc: 30/09/2022
Kinh phí thực hiện: 751 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan