First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển hệ thống mô hình hóa và quản lý hiện vật bảo tàng và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Nguyễn Lâm Sinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Nghiên cứu phát triển hệ thống phần mềm quản lý, trưng bày ảo và thuyết minh ảo cho các hiện vật, di tích lịch sử, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Bình Định; Mô hình hóa 90 hiện vật và 05 di tích lịch sử cho Bảo tàng Quang Trung. Ứng dụng hệ thống phần mềm quản lý, trưng bày ảo và thuyết minh ảo tại Bảo tàng Quang Trung.

Kết quả thực hiện:

Hệ thống Mô hình hóa và quản lý hiện vật, bảo tàng, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phần nào giúp cho Bảo tàng Quang Trung có thêm một hệ thống trưng bày
điện tử trực quan, hiện đại ứng dụng các công nghệ mới nhất trên thế giới hiện nay trong lĩnh vực trưng bày bảo tàng (công nghệ tương tác 3D, công nghệ không gian trưng bày ảo) góp phần nâng cao hình ảnh của Bảo tàng Quang Trung. Hơn thế nữa, hệ thống còn cung cấp công cụ lưu trữ, quản lý thông tin một cách có hệ thống, hiệu quả các hiện vật, tư liệu trưng bày.

Thời gian bắt đầu: 01/09/2020
Thời gian kết thúc: 30/09/2022
Kinh phí thực hiện: 783.105.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan