First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu kéo dài hoạn sử dụng bánh ít lá gai Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Hoàng Đức An
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Nghiên cứu được các quy trình công nghệ sản xuất Bánh ít lá gai đặc trưng của Bình Định bằng cách sử dụng tinh bột biến tính, phương pháp sử dụng hợp chất tự nhiên và phương pháp sử dụng phụ gia thực phẩm; Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất Bánh ít lá gai đặc trưng của Bình Định bằng cách sử dụng tinh bột biến tính có hạn sử dụng trên 7 ngày; Xây dựng được quy trình công nghệ sản xuất Bánh ít lá gai đặc trưng của Bình Định bằng cách sử dụng phụ gia thực phẩm có hạn sử dụng trên 8 ngày.

Thời gian bắt đầu: 01/11/2019
Thời gian kết thúc: 30/11/2021
Kinh phí thực hiện: 790 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan