First slide
Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ chế biến và sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm, thực phẩm từ quả bưởi của tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Công ty Cổ phần dịch vụ Khoa Học Và Công Nghệ Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS TS. Cao Văn Hoàng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:
  • Hoàn thiện công nghệ chế biến một số sản phẩm, thực phẩm từ quả bưởi tại tỉnh Bình Định.
  • Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm, thực phẩm từ quả bưởi tại tỉnh Bình Định.
  • Thương mại hóa một số sản phẩm, thực phẩm từ quả bưởi.
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2022
Thời gian kết thúc: 31/12/2024
Kinh phí thực hiện: 1.246.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan