First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực cảng biển theo hướng hiện đại và thông minh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam
Chủ nhiệm nhiệm vụ: PGS. TS Hồ Thị Thu Hòa
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, kinh tế cảng biển và liên kết vùng của tỉnh Bình Định;  Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng các công nghệ hiện đại, thông minh trong hoạt động cảng biển (hiện trạng cơ sở hạ tầng; chất lượng dịch vụ cảng biển; chất lượng nguồn nhân lực,...); đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ hiện đại và thông minh trong lĩnh vực cảng biển của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Đề xuất danh mục các công nghệ hiện đại, thông minh với một số dịch vụ cảng biển điển hình (xếp dỡ; kho bãi, cảng,...); phương pháp đánh giá lựa chọn công nghệ hiện đại thông minh trong lĩnh vực cảng biển; và một số giải pháp nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực cảng biển theo hướng hiện đại và thông minh một cách hiệu quả.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/07/2022
Thời gian kết thúc: 31/07/2024
Kinh phí thực hiện: 580.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan