First slide

Bảo tồn nguồn gen Dừa nước nhằm phục hồi và cung cấp nguồn gen giống cây trồng rừng ngập mặn, bảo vệ tài nguyên di truyền, cung cấp nguồn nguyên liệu duy trì đa dạng sinh học.


 

 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC:

Giải pháp xây dựng 2 qui trình kỹ thuật, Qui trình nuôi tôm một giai đoạn, ứng dụng ao nuôi 500 m2 và Qui trình nuôi tôm hai giai đoạn, ứng dụng ao nuôi 1.000 m2. Đây là điều kiện thuận lợi để người nuôi tôm chủ động ứng dụng Qui trình phù hợp với điều kiện thực tế tại các vùng nuôi; ứng dụng công nghệ mới, công nghệ SemiBioFloc trong nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng đảm bảo phát triển bền vững theo quan điểm hài hòa cả 3 mục tiêu Kinh tế-Môi trường-Xã hội.


 

Đã ứng dụng có hiệu quả trong đánh giá và dự báo khí tượng thủy văn, phòng chóng thiên tai của tỉnh.


 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC: