First slide
- Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống cá mú đen chấm nâu phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá mú đen chấm nâu từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá giống phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm tại Bình Định.

 
- Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống (gốc, cấp I, cấp II) nấm Đông trùng hạ thảo phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định.
- Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng, sơ chế và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo dùng làm nguyên liệu (Đông trùng hạ thảo được hút chân không, Đông trùng hạ thảo khô).
- Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo (Rượu Đông trùng hạ thảo, Đông trùng hạ thảo dạng viên (viên hoàn cứng)).

 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC:
- Xác định thực trạng và các yếu tố liên quan đến đuối nước trẻ em ở 11 huyện/thị xã/thành phố - tỉnh Bình Định các năm 2015, 2016.
- Đề xuất các giải pháp can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện tỉnh Bình Định.
- Đánh giá kết quả can thiệp nhằm giảm nguy cơ mắc và tử vong trẻ em do đuối nước tại một số huyện trong tỉnh Bình Định.

 
- Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đê điều trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.
- Xây dựng công cụ phần mềm phục vụ quản lý hệ thống đê điều tỉnh Bình Định.

 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC:

Đề tài góp phần cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng tăng hiệu quả kinh tế và giá trị ngành hàng bò thịt Bình Định trong vùng và cả nước. Kết quả có giá trị thực tiễn giúp người chăn nuôi Bình Định tiếp thu giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao ở Bình Định. Kết quả của đề tài là thực tiễn sản xuất có cơ sở khoa học tin cậy, thuyết phục để triển khai hiệu quả đề án: “Phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ của tỉnh Bình Định giai đoạn 2015-2020”.


 
CÁC KẾT QUẢ KHÁC: