First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ (từ 50 – 100 con) chi phí thấp
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Văn Lang Tp. Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thúy Lan Chi
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng chăn nuôi heo quy mô nhỏ (từ 50 – 100 con) trên địa bàn tỉnh Bình Định; Đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp xử lý nước thải chăn nuôi heo quy mô nhỏ (từ 50 – 100 con); Triển khai 02 mô hình mẫu và các thiết kế mẫu tương ứng đảm bảo Quy chuẩn QCVN 62-MT:2016/BTNMT.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2022
Thời gian kết thúc: 30/05/2024
Kinh phí thực hiện: 901.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan