First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch xây dựng và thí điểm hệ thống tra cứu trực tuyến
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin Địa lý (Ditagis - Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lưu Đình Hiệp
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Nâng cao công tác quản lý thông tin quy hoạch xây dựng, với việc tổng hợp và xây dựng bộ cơ sở dữ liệu không gian. Hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác hành chính công, hướng tới công khai, minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/05/2022
Thời gian kết thúc: 30/05/2024
Kinh phí thực hiện: 1.533.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan