First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phan Ngọc Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng về năng lực đảm bảo đo lường và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực đảm bảo đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ quản lý, tăng cường mối tương tác với các bên liên quan đến đo lường phương tiện đo nhóm 2 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/03/2022
Thời gian kết thúc: 31/03/2024
Kinh phí thực hiện: 611.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan