First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ bảo quản sau thu hoạch một số loại trái cây đặc trưng trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Quy Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Duy Thanh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng tổn thất sau thu hoạch một số loại trái cây đặc trưng (Xoài, Chuối) trên địa bàn tỉnh Bình Định;  Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ bảo quản sau thu hoạch một số loại trái cây đặc trưng (Xoài, Chuối); đánh giá hiệu quả và lựa chọn công nghệ phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định;  Xây dựng và chuyển giao các quy trình công nghệ bảo quản sau thu hoạch cho các đối tượng phù hợp.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2021
Thời gian kết thúc: 31/12/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan