First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp canh tác hợp lý và xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp đối với cây ngô trên đất lúa kém hiệu quả tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Phạm Vũ Bảo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Nghiên cứu biện pháp canh tác hợp lý và xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp đối với cây ngô trên đất lúa kém hiệu quả tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Nghiên cứu biện pháp canh tác hợp lý và xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp đối với cây ngô trên đất lúa kém hiệu quả tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/01/1970
Thời gian kết thúc: 01/01/1970
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan