First slide
Tên đề tài: Khảo sát giá thể, khoảng cách và chế độ dinh dưỡng cho ớt ngọt (Capsicum annuum L.) trồng trong nhà màng tại thành phố Hồ Chí Minh
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Hữu Bảo Dương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/01/2015
Thời gian kết thúc: 01/12/2015
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan