First slide
Tên đề tài: Xử lý bảo quản chống mốc cho tre bằng chitosan
Tổ chức chủ trì: Đại học Nông Lâm
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Thị Lâm An; ThS. Tăng Thị Kim Hồng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả chống mốc của tre được xử lý bằng chitosan trong điều kiện phòng thí nghiệm và thực địa. Trên cơ sở đó đưa ra phương pháp bảo quản mới cho tre bằng chitosan có thể áp dụng ở qui mô công nghiệp.
Kết quả thực hiện: - Xác định khả năng chống mốc của tre trong điều kiện phòng thí nghiệm - Tìm các thông số công nghệ thích hợp để đề xuất quy trình xử lý tre trong thực tiễn - Xây dựng phương trình tương quan - Xác định khả năng chống mốc của tre nguyên liệu trong điều kiện thực địa - Xác định khả năng chống mốc của chi tiết sản phẩm được sơn bằng dung dịch sơn pha trộn bổ sung bằng chitosan - Đề xuất quy trình xử lý bảo quản chống mốc cho tre bằng chitosan - So sánh hiệu quả kinh tế bảo quản chống mốc cho tre bằng chitosan với chất bảo quản khác.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2008
Thời gian kết thúc: 01/11/2009
Kinh phí thực hiện: 226.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan