First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu sản xuất men rượu phụ vụ sản xuất rượu đặc sản tại các làng nghề truyền thống của tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Huỳnh Xuân Trường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu:

- Sản xuất men rượu phụ vụ sản xuất rượu đặc sản - Xây dựng mô hình ứng dụng men rượu phụ vụ sản xuất rượu đặc sản - Xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản, sử dụng men rượu phù hợp với điều kiện Bình Định

Kết quả thực hiện:

- Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất, bảo quản, sử dụng men rượu phù hợp với điều kiện Bình Định - Xây dựng 3 mô hình ứng dụng men để sản xuất rượu đặc sản (Bàu đá, Trung Thứ, Vĩnh Cửu)

Thời gian bắt đầu: 01/12/2014
Thời gian kết thúc: 01/02/2017
Kinh phí thực hiện: 608 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan