First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng hệ thống dữ liệuphục vụ công tác quản lý và quảng bá xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN PHẠM ĐÌNH TÒNG
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, quảng bá xúc tiến đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đã thu hút đầu tư và điểm mời gọi đầu tư tại Bình Định.
Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý, quảng bá xúc tiến đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm đã thu hút đầu tư và điểm mời gọi đầu tư tại Bình Định.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo chuyên đề:Đánh giá hiện trạng và tình hình phát triển hạ tầng và các dự án đầu tư trong các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, điểm thu hút đầu tư và đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT trong quản lý xúc tiến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Cơ sở dữ liệu hệ thống hạ tầng thông tin xúc tiến đầu tư trên bản đồ nền tỷ lệ 1/50.000 toàn tỉnh Bình Định.
- Phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu hạ tầng thông tin xúc tiến đầu tư gắn với WebGIS và MobileGIS.
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.
Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 01/12/2019
Kinh phí thực hiện: 567.073.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan