First slide
Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng CNTT trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Phan Thành Giản; Ths Phan Thị Thủy
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Thiết lập một hệ thống mạng lưới cập nhật dữ liệu báo cáo, vận hành khai thác đồng bộ trực tuyến.
- Quản lý thông tin về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được chuẩn hóa thông qua các phương tiện công nghệ thông tin trên nền mạng internet, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, thống kê của các cơ quan quản lý khi cần thiết, hạn chế việc tra cứu trên văn bản giấy.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng xây dựng nông thôn mới và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định.
- Hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định.
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
Thời gian bắt đầu: 01/10/2017
Thời gian kết thúc: 01/10/2018
Kinh phí thực hiện: 372.222.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan