First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất bún Song Thằn để sản xuất thương mại.
Tổ chức chủ trì: Phòng Công thương huyện An Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trương Mạnh Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Hoàn thiện quy trình công nghệ mẫu mã bao bì để sản xuất bún Song Thằn theo hướng thương mại hóa - Phục hồi chấn hưng sản phẩm địa phương
Kết quả thực hiện: Xây dựng thương hiệu bún Song Thằn -An Thái, Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2005
Thời gian kết thúc: 01/02/2007
Kinh phí thực hiện: 45.500.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan