First slide
Tên đề tài: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Văn Lý
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: - Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến phân phối dòng chảy trên các lưu vực sông của tỉnh Bình Định -Đề xuất các giải pháp khai thác và sử dụng nguồn nước mặt bền vững thích ứng với biển đổi khí hậu
Thời gian bắt đầu: 01/06/2012
Thời gian kết thúc: 01/12/2013
Kinh phí thực hiện: 527.070.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan