First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu Bảo tồn một số bài quyền võ cổ truyền Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở VH-TT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đinh Khắc Diện-Nguyễn An Pha
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Nghiên cứu Bảo tồn một số bài quyền võ cổ truyền Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển võ quyền Võ cổ truyền Bình Định - Kết quả nghiên cứu hệ thống thảo bộ võ quyền, không gian văn hóa võ quyền Võ cổ truyền BĐ -Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa võ cổ truyền
Thời gian bắt đầu: 01/12/2014
Thời gian kết thúc: 01/06/2016
Kinh phí thực hiện: 357.690.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan