First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu phục hồi thập bát ban binh khí võ cổ truyền Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở VH-TT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn An Pha
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Nghiên cứu phục hồi thập bát ban binh khí võ cổ truyền Bình Định
Kết quả thực hiện: - Qúa trình hình thành và phát triển thập bát ban binh khí võ cổ truyền Bình Định - Đề xuất các giải pháp phục hồi thập bát ban binh khí võ cổ truyền Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/09/2011
Thời gian kết thúc: 01/02/2013
Kinh phí thực hiện: 278.630.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan