First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy hóa học ở trường trung học cơ sở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Sở GD&ĐT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Lê Ngọc Vinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Nghiên cứu áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy hóa học ở trường trung học cơ sở tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: -Kết quả nghiên cứu biên soạn tài liệu và tập huấn cho giao viên Hóa học áp dụng PPBTNB nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học và phát triển kỹ năng NCKH cho học sinh
Thời gian bắt đầu: 01/10/2013
Thời gian kết thúc: 01/10/2015
Kinh phí thực hiện: 405.942.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan