First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Ban Dân tộc Tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN Lơ O Tằm
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Xây dựng mô hình phát triển kinh tế hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Thời gian bắt đầu: 01/04/2008
Thời gian kết thúc: 01/04/2011
Kinh phí thực hiện: 31.820.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan