First slide
Tên đề tài: Đánh giá hiệu quả quả kinh tế-xã hội các đề tài KHCN của tỉnh Bình Định giai đoạn 1995-2005
Tổ chức chủ trì: Ban Tuyên giáo Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Nguyễn Bá Trà
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nhân văn
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả quả kinh tế-xã hội các đề tài KHCN của tỉnh Bình Định giai đoạn 1995-2005
Kết quả thực hiện: Tổng quan về các đề tài, dự án KHCN thực hiện từ năm 1995-2005 Các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng kết quả nghiên cứu
Thời gian bắt đầu: 01/06/2008
Thời gian kết thúc: 01/12/2009
Kinh phí thực hiện: 260.930.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan