First slide
Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp điện ly để sản xuất vật liệu kiên cố hóa kênh mương thủy lợi từ đất sét
Tổ chức chủ trì: HTX Nhơn Hậu-An Nhơn
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Tống Nhuệ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: Ứng dụng phương pháp điện ly để sản xuất vật liệu kiên cố hóa kênh mương thủy lợi từ đất sét tại tỉnh Bình Định
Kết quả thực hiện: Kết quả lắp đặt 1km kênh sử dụng vật liệu đất sét được Polyme hóa
Thời gian bắt đầu: 01/01/2005
Thời gian kết thúc: 01/12/2005
Kinh phí thực hiện: 234.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan