First slide
Tên đề tài: Chế tạo máy đục mộng gỗ thủy lực tự động
Tổ chức chủ trì: Cơ sở cơ khí Đông Hải
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Đinh Thanh Hải
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học kỹ thuật - công nghệ
Mục tiêu: - Thiết lế chế tạo máy đục mộng gỗ thủy lực tự động có tính năng đục nhiều mộng vuông với nhiều kích thước khác nhau...
Kết quả thực hiện: -Kết quả triển khai sản xuất thử, theo dõi vận hành hiệu chỉnh máy và đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội của đề tài...
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/01/2008
Kinh phí thực hiện: 135.900.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan