First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thiết lập và đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS Nguyễn Việt Cường
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học tự nhiên
Mục tiêu: - Thiết lập chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định.
- Đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý về chỉ số tổn thương xã hội do lụt tỉnh Bình Định và các lớp bản đồ chuyên đề; phần mềm quản lý chỉ số tổn thương xã hội ngập lụt.
- Đề xuất các giải pháp cụ thể giảm thiểu tổn thương xã hội do ngập lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Kết quả thực hiện: - Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Các báo cáo chuyên đề:
+ Đánh giá chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt cấp xã trên toàn địa bàn tỉnh.
+ Cácgiải pháp cụ thể giảm thiểu tổn thương xã hội do lũ lụt trên địa bàn tỉnh Bình Định.
- Bộ chỉ số tổn thương xã hội do ngập lụt (cấp xã) phù hợp với địa bàn tỉnh Bình Định.
- Cơ sở dữ liệu thông tin địa lý về chỉ số tổn thương xã hội trên bản đồ nền tỉnh Bình Định tỷ lệ 1/10.000 và 4 bản đồ chuyên đề.
- Phần mềm quản lý chỉ số tổn thương xã hội.
Thời gian bắt đầu: 01/12/2017
Thời gian kết thúc: 01/12/2019
Kinh phí thực hiện: 796.712.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan