First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thương phẩm bán thâm canh, thâm canh ứng dụng công nghệ Semi BioFloc theo hướng phát triển bền vững tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Quang Nhựt
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số: 08/KQNC-SKHCN
Ngày cấp: 05/09/2022
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Giải pháp xây dựng 2 qui trình kỹ thuật, Qui trình nuôi tôm một giai đoạn, ứng dụng ao nuôi 500 m2 và Qui trình nuôi tôm hai giai đoạn, ứng dụng ao nuôi 1.000 m2. Đây là điều kiện thuận lợi để người nuôi tôm chủ động ứng dụng Qui trình phù hợp với điều kiện thực tế tại các vùng nuôi; ứng dụng công nghệ mới, công nghệ SemiBioFloc trong nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng đảm bảo phát triển bền vững theo quan điểm hài hòa cả 3 mục tiêu Kinh tế-Môi trường-Xã hội.

Hiệu quả kinh tế:

Khi giải pháp ứng dụng rộng rãi các vùng nuôi tôm trong tỉnh : + Tỷ suất lợi nhuận nghề nuôi tôm công nghiệp trong tỉnh nâng cao từ 20% lên 47%; + Lợi nhuận sau khi trừ chi phí sản xuất từ nghề nuôi tôm công nghiệp mang lại khoảng 312-451 tỷ đồng/năm (Chưa áp dụng giải pháp chỉ đạt 134 tỷ đồng/năm); + Khả năng xảy ra dịch bệnh thấp và rất thấp (mầm bệnh không còn lây lan theo chiều ngang).

Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan