First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số yếu tố dinh dưỡng khoáng nâng cao năng suất dừa lấy dầu tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):
Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan