First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh sản, sinh trưởng, sức sản xuất của dòng lợn Landrace và YorkShire cao sản Đan Mạch nuôi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống Nông nghiệp Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc Sỹ CNTY .Trần Văn Hạnh
Ngày nghiệm thu: 01/01/1970
Giấy đăng ký KQ số:
Ngày cấp: 01/01/1970
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học nông nghiệp
Nội dung UD (tóm tắt):

Nhân thuần dòng lợn Landrace và Yorkshire cao sản (Thực hiện trên 20 con cái và 04 đực giống nhập về từ Trung tâm nghiên cứu Bình Thắng); Theo dõi khả năng sinh sản của lợn Landrace và Yorkshire dòng cao sản. Theo dõi trên 40 con (20 con nhập về; 10 con Landrace và 10 con Yorkshire cao sản sinh ra tại Long Mỹ); Theo dõi khả năng sinh trưởng, sức sản xuất của lợn Landrace và Yorkshire dòng cao; Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn Landrace và Yorkshire dòng cao sản

Hiệu quả kinh tế:
Hiệu quả ứng dụng:
Địa chỉ ứng dụng:
Quy mô:
 
Đề tài liên quan