First slide
Tên đề tài: Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông Bình Định trong giai đoạn hiện nay.
Tổ chức chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Huỳnh Huyện
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học xã hội
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:

Đề ra các giải pháp để giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông ở Bình Định, qua đó nâng cao nhận thức, tìm ra những biện pháp thích hợp để kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc
giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho giới trẻ. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong tỉnh cùng chăm lo giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho giới trẻ,hình thành phẩm chất cao đẹp, khát vọng, hoài bảo lập thân, lập nghiệp, cống hiến, tài đức vẹn toàn cho những người chủ tương lai của đất nước.

Thời gian bắt đầu: 01/10/2020
Thời gian kết thúc: 30/04/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan