First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khảo nghiệm khả năng thích nghi và khả năng sản xuất của giống Gà Sao (Hungary) và Gà đen (Ai Cập) trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm KHKT vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Nguyễn Đình Thái
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Đánh giá khả năng sản xuất thịt của Gà Sao và khả năng xuất trứng của Gà Ai Cập để làm cơ sở chuyển giao và sản xuất - Hoàn thiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà Sao và gà Ai Cập để phát huy tiềm năng con giống tại Bình Định
Kết quả thực hiện: -Quy trình chăn nuôi Gà Sao hướng thịt -Quy trình chăn nuôi Gà Sao hướng trứng
Thời gian bắt đầu: 01/01/2007
Thời gian kết thúc: 01/12/2008
Kinh phí thực hiện: 203.300.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan