First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu khảo nghiệm và phát triển sản xuất các giống lúa gạo màu dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Văn Nhân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Xác định giống, hoàn thiện quy trình và phát triển sản xuất các giống lúa gạo màu dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập của nông dân, bảo vệ môi trường và cung cấp cho cộng đồng và xã hội sản phẩm gạo màu sạch có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/11/2022
Thời gian kết thúc: 30/11/2025
Kinh phí thực hiện: 946.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan