First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất con giống và xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ con giống vịt biển 15 Đại Xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh tại Gia Lai
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Cao Bảo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Tiếp nhận và hoàn thiện quy trình sản xuất con giống vịt biển 15 Đại Xuyên;  Xây dựng chuỗi liên kết, tiêu thụ con giống vịt biển 15 Đại Xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/06/2022
Thời gian kết thúc: 30/06/2024
Kinh phí thực hiện: 1.917.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan