First slide
Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ sinh học để xác định tính đặc hữu của giống lúa nếp Ngự tại xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Khánh Trân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Điều tra, phân tích, đánh giá hiện trạng canh tác, sản xuất của giống lúa nếp Ngự tại xã Hoài Sơn; Xác định kiểu hình và kiểu gen để đánh giá tính đặc hữu của giống lúa nếp Ngự tại xã Hoài Sơn; So sánh giống lúa nếp Ngự tại xã Hoài Sơn với giống lúa nếp Ngự Sa Huỳnh.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2022
Thời gian kết thúc: 31/12/2025
Kinh phí thực hiện: 989.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan