First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sản xuất thịt của con lai giữa bò đực chuyên thịt và bò cái nền lai Zebu tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống vật nuôi Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Ngô văn Thèo
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: -Xác định khả năng sinh trưởng, phát triển, sản xuất thịt và thích ứng của bê lại F1 Crimousine trong điều kiện chăn nuôi và khí hậu Bình Định để có cơ sở triển khai ra sản xuất đại trà
Kết quả thực hiện: -Quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò thịt
Thời gian bắt đầu: 01/04/2006
Thời gian kết thúc: 01/09/2009
Kinh phí thực hiện: 278.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan