First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng thu gom, sàng lọc, lưu trữ, cung cấp, sử dụng máu và các chế phẩm máu tại Bịnh Định, đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng máu và các chế phẩm máu an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Tổ chức chủ trì: Sở Y tế Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Lê Quang Hùng
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu: -Phân tích các đối tượng cho máu theo phiếu phỏng vấn, tự nguyện hay chuyên nghiệp, giới tuối, tình trạng thể lực, số lần cho máu, xét nghiệm - Nghiên cứu về quá trình thu gom, vận chuyển, sàng lọc, lưu trữ, phân phối máu và các chế phẩm -Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng máu tại các cơ sở ý tế - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo truyền máu an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, huy động nhiều hơn người cho máu tình nguyện...
Kết quả thực hiện: -Phân tích các đối tượng cho máu theo phiếu phỏng vấn, tự nguyện hay chuyên nghiệp, giới tuối, tình trạng thể lực, số lần cho máu, xét nghiệm - Nghiên cứu về quá trình thu gom, vận chuyển, sàng lọc, lưu trữ, phân phối máu và các chế phẩm -Nghiên cứu về nhu cầu sử dụng máu tại các cơ sở ý tế - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo truyền máu an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, huy động nhiều hơn người cho máu tình nguyện...
Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/07/2010
Kinh phí thực hiện: 113.920.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan