First slide
Tên đề tài: Khảo sát, điều tra các cây thuốc và bài thuốc nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSCKII Lê Phước Nin
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng cây thuốc tại tỉnh Bình Định (chủng loại, phân bố, trữ lượng và tiềm năng của cây thuốc); Định danh và xây dựng danh lục các cây thuốc tại tỉnh Bình Định; Sưu tầm các bài thuốc nam đặc trưng tại Bình Định; Biên tập các cây thuốc đặc trưng tại Bình Định.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2022
Thời gian kết thúc: 31/05/2025
Kinh phí thực hiện: 1.370.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan