First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng nhiễm Fluor răng cộng động và đặc điểm phân bố hàm lượng Flour trong nguồn nước ngầm ở các huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKII Hồ Việt Mỹ
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

-Nghiên cứu thực trạng nhiễm Fluor răng cộng đồng ở 3 huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh tỉnh Bình Định - Nghiên cứu đặc điểm và lập sơ đồ phân bố vùng nước ngầm bị ô nhiễm Fluor tại 3 huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh tỉnh Bình Định - Khoan, khảo sát đặc điểm địa chất vùng -Xây dựng tờ rơi tuyên truyền

Kết quả thực hiện:

-Nghiên cứu thực trạng nhiễm Fluor răng cộng đồng ở 3 huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh tỉnh Bình Định - Nghiên cứu đặc điểm và lập sơ đồ phân bố vùng nước ngầm bị ô nhiễm Fluor tại 3 huyện An Nhơn, Tây Sơn, Vân Canh tỉnh Bình Định - Khoan, khảo sát đặc điểm địa chất vùng -Xây dựng tờ rơi tuyên truyền

Thời gian bắt đầu: 01/03/2009
Thời gian kết thúc: 01/03/2010
Kinh phí thực hiện: 259 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan