First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu quy trình chăn nuôi heo an toàn bằng thảo dược và chế phẩm sinh học trên đệm lót tại địa bàn tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Công ty TNHH Bảo Châu Hoài Ân
Chủ nhiệm nhiệm vụ: BSTY Võ Tấn Phương
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Tạo ra sản phẩm thịt heo đặc sản, chất lượng cao nâng cao giá trị tiêu dùng

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/06/2022
Thời gian kết thúc: 30/06/2024
Kinh phí thực hiện: 1.425.000.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan