First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc dự báo nguy cơ, hỗ trợ chẩn đoán và tư vấn phòng, điều trị bệnh nám má tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Bệnh viện Phong- Da liễu Trung ương Quy Hòa
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Tuấn Anh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:

Đánh giá thực trạng bệnh nám má tại Bình Định và thu thập dữ liệu về dự đoán nguy cơ bệnh nám má; Xây dựng mô hình học máy hỗ trợ dự báo nguy cơ, tư vấn dự phòng và hỗ trợ chẩn đoán,tư vấn điều trị bệnh nám má tại Bình Định; Xây dựng hệ thống phần mềm dự báo nguy cơ, tư vấn dự phòng và hỗ trợ chẩn đoán, tư vấn điều trị bệnh nám má tại Bình Định.

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2021
Thời gian kết thúc: 31/12/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan