First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và xây dựng quy trình nhân nhanh giống sắn sạch bệnh khảm lá bằng phương pháp nhân chồi ở tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Viện KHKT Nông nghiêp Duyên hải Nam Trung Bộ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Khuê
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:

Xác định được giống sắn có khả năng chống chịu tốt với bệnh khảm lá và hoàn thiện quy trình nhân nhanh giống sắn sạch bệnh bằng phương pháp nhân chồi phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Định, góp phần ổn định sản xuất và tăng thu nhập cho người dân ở các vùng trồng sắn chính của tỉnh.

 

Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/12/2021
Thời gian kết thúc: 31/12/2023
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài:
 
Đề tài liên quan