First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trùn quế để nâng cao năng suất, hạn chế một số bệnh trên một số cây trồng cạn tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Phòng Nông nghiệp huyện Phù Mỹ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS. Trịnh Văn Minh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
Kết quả thực hiện:
Thời gian bắt đầu: 01/10/2017
Thời gian kết thúc: 31/10/2019
Kinh phí thực hiện: 0 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan