First slide
Tên đề tài: Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng, sàng lọc và kiểm soát ung thư cổ tử cung của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) dựa vào y tế xã tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Thị Như Tú
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học y, dược
Mục tiêu:
- Xây dựng và triển khai mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã cho phụ nữ 15-49 tuổi tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh.
- Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã sau 1 năm can thiệp.
Kết quả thực hiện:
1. Xây dựng và triển khai mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã cho phụ nữ 15-49 tuổi tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề 1: Mô hình phòng chống ưng thư cổ tử cung dựa vào y tế xã.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề 2: Thực trạng kiến thức thực hành phòng chống ung thư cổ tử cung của phụ nữ từ 15-49 tuổi tại 2 xã miền núi Canh Hòa và Vĩnh Kim.
2. Đánh giá hiệu quả và khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã sau 1 năm can thiệp
- Xây dựng báo cáo chuyên đề 3: Hiệu quả mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung dựa vào y tế xã.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề 4: Khả năng áp dụng mô hình phòng chống ung thư cổ tử cung cho các trạm y tế tại tỉnh Bình Định.
- Phiếu điều tra: 600 phiếu/đợt x 2 đợt = 1.200 phiếu
- Điều tra thử nghiệm: 30 phiếu/đợt x 2 đợt = 60 phiếu
- Tổ chức hội thảo khoa học: 01 cuộc.
- Tổ chức tập huấn: 12 lớp.
 
Thời gian bắt đầu: 01/09/2017
Thời gian kết thúc: 31/03/2019
Kinh phí thực hiện: 502 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan