First slide
Tên đề tài: Ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm cây hoa cảnh tại làng nghề thôn Bình Lâm, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Liên hiệp các Hội KH&KT Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Lê Văn Tâm - TS. Nguyễn Thị Tố Trân
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
- Điều tra đánh giá hiện trạng, đề xuất một số số giải pháp phát triển làng nghề hoa cảnh Bình Lâm theo hướng bền vững.
- Tuyển chọn được 2-3  loài hoa cảnh mới phù hợp điều kiện làng hoa Bình Lâm và nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng.
- Xây dựng 2 mô hình trình diễn sản xuất hoa cảnh gắn với chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT tại làng nghề Bình Lâm.
Kết quả thực hiện:
1. Điều tra hiện trạng sản xuất, thị hiếu sử dụng hoa cảnh của vùng đô thị và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển cây hoa cảnh tại làng hoa Bình Lâm.
Xây dựng 03 mẫu phiếu điều tra, tổng số phiếu điều tra: 230 phiếu
Chuyển giao công nghệ trồng hoa từ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp (cho 05 loại hoa); đào tạo 02 người tại Đồng Tháp. 
Xây dựng chuyên đề: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển làng hoa Bình Lâm. 
Xây dựng chuyên đề: Báo cáo khảo sát mô hình làng hoa các tỉnh phía Nam.
Nội dung đi khảo sát, học tập các mô hình phát triển làng hoa tại các tỉnh phía Nam (Bến Tre, Đồng Tháp, Tp. Hồ Chí Minh) được thực hiện trong năm 2016. 
2. Nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số loài hoa cảnh tại làng hoa Bình Lâm.
Hoa chuông: 450 chậu; hoa Thu hải đường: 450 chậu; hoa Đồng tiền: 450 chậu; hoa Hồng: 450 chậu; hoa Dạ yến thảo: 450 chậu.
Xây dựng chuyên đề: Đánh giá tính phù hợp của các loài hoa lựa chọn phát triển ở làng hoa Bình Lâm.
3. Xây dựng mô hình trình diễn ứng dụng TBKHKT trong sản xuất 02 loài hoa phù hợp tại thôn Bình Lâm.
Xây nhà trồng hoa: 100m2
Quy mô: 400 chậu/vụ; 2 vụ/năm; mỗi giống hoa 100 chậu/vụ
Xây dựng quy trình kỹ thuật trồng hoa (cho 02 loại hoa tuyển chọn được).  
- Tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật.
- Tổ chức 01 Hội nghị đầu bờ.
- Tổ chức 01 Hội thảo khoa học.
- Xây dựng phim video clip phục vụ tuyên truyền quảng bá.
Thời gian bắt đầu: 01/02/2017
Thời gian kết thúc: 31/03/2019
Kinh phí thực hiện: 746 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan