First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá dìa bông (Singanus guttatus, Bloch 1787) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Giống nông nghiệp
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thanh Việt
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu:
- Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống cá dìa (Siganus guttatus) 60 ngày tuổi đạt tỷ lệ sống 2,5%.
- Xây dựng quy trình ương cá dìa (Siganus guttatus) từ giai đoạn cá hương 61 ngày tuổi đến giai đoạn cá giống 120 ngày tuổi đạt tỷ lệ sống 50%.
- Xây dựng quy trình nuôi cá dìa (Siganus guttatus) thương phẩm theo hình thức nuôi đơn trong ao đất, nuôi ghép với tôm trong ao đất đạt tỷ lệ sống 85% và khối lượng đạt 150 g/con.
 
Kết quả thực hiện:

Xây dựng quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá Dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) 60 ngày tuổi tại Bình Định, đạt tỷ lệ sống 2,5%, kích cỡ 2 - 3cm; Xây dựng quy trình kỹ thuật ương cá Dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) từ giai đoạn cá hương 61 ngày tuổi đến giai đoạn cá giống 120 ngày tuổi tại Bình Định, đạt tỷ lệ sống 50%, kích cỡ 4 - 6cm; Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi cá Dìa bông (Siganus guttatus, Bloch 1787) thương phẩm theo hình thức nuôi đơn, nuôi ghép với tôm trong ao đất tại Bình Định, đạt tỷ lệ sống 85%, khối lượng trung bình 150g/con.

Thời gian bắt đầu: 01/12/2016
Thời gian kết thúc: 01/03/2019
Kinh phí thực hiện: 816 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan