First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá mú đen chấm nâu (Epinephelus coioides, Hamilton, 1822) tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm quốc gia giống hải sản miền Bắc
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Cao Văn Hạnh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo giống cá mú đen chấm nâu phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá mú đen chấm nâu từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá giống phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của việc nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm tại Bình Định.
Kết quả thực hiện: Sản phẩm dạng I:
- Cá bố mẹ: Kích cỡ 3-5kg/con, số lượng 10 con
- Cá hương: Kích cỡ 2-3cm, số lượng 16.200 con
- Cá giống: Kích cỡ 10-12cm, số lượng 6.000 con
- Cá thương phẩm: Kích cỡ 0,6-1kg/con, số lượng 2.300 con
Sản phẩm dạng II:
- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt
- Quy trình sinh sản nhân tạo giống cá mú đen chấm nâu phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
- Quy trình ương nuôi cá mú đen chấm nâu từ giai đoạn cá bột đến giai đoạn cá giống phù hợp với điều kiện nuôi thương phẩm tại Bình Định.
- Quy trình nuôi cá mú đen chấm nâu thương phẩm phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Bình Định.
Sản phẩm dạng III:
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài.
- Đĩa DVD về quy trình sinh sản nhân tạo, ương và nuôi thương phẩm cá mú.
Thời gian bắt đầu: 01/12/2019
Thời gian kết thúc: 01/12/2021
Kinh phí thực hiện: 1.058.155.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan