First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến một số sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Cao Hoàng Trình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống (gốc, cấp I, cấp II) nấm Đông trùng hạ thảo phù hợp với điều kiện tỉnh Bình Định.
- Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi trồng, sơ chế và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo dùng làm nguyên liệu (Đông trùng hạ thảo được hút chân không, Đông trùng hạ thảo khô).
- Hoàn thiện quy trình sản xuất và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho một số sản phẩm từ nấm Đông trùng hạ thảo (Rượu Đông trùng hạ thảo, Đông trùng hạ thảo dạng viên (viên hoàn cứng)).
Kết quả thực hiện: Sản phẩm dạng I:
- Giống gốc nấm Đông trùng hạ thảo: 100 ống.
- Giống nấm Đông trùng hạ thảo cấp I: 100 ống.
- Giống nấm Đông trùng hạ thảo cấp II: 200 lít.
- Bình phôi Đông trùng hạ thảo tươi: 10.000 bình
- Đông trùng hạ thảo sấy khô: 5kg
- Rượu Đông trùng hạ thảo: 100 chai (500ml)
- Đông trùng hạ thảo viên hoàn: 4kg
Sản phẩm dạng II:
- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá thực trạng sản xuất và nhu cầu thị trường đối với nấm Đông trùng hạ thảo trên địa bàn tỉnh.
- Quy trình nhân giống gốc, giống cấp I, giống cấp II dịch thể nấm Đông trùng hạ thảo
- Quy trình nuôi trồng và sơ chế nấm Đông trùng hạ thảo.
- Quy trình sản xuất Rượu Đông trùng hạ thảo và viên hoàn Đông trùng hạ thảo.
- Tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm Rượu Đông trùng hạ thảo và viên hoàn Đông trùng hạ thảo.
Sản phẩm dạng III:
- Hai bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu của đề tài
Thời gian bắt đầu: 01/11/2019
Thời gian kết thúc: 01/11/2021
Kinh phí thực hiện: 734.469.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan