First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng quy trình chăn nuôi và nhãn hiệu gà hữu cơ thảo dược Bình Định
Tổ chức chủ trì: Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Nguyễn Ngọc Sinh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Xây dựng mô hình chăn nuôi gà hữu cơ thảo dược theo hướng trang trại tập trung chuỗi giá trị. - Xây dựng quy trình chăn nuôi gà hữu cơ thảo dược phù hợp với điều kiện thực tế tại Bình Định. - Bước đầu xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến phát triển thị trường cho nhãn hiệu gà hữu cơ thảo dược Bình Định (đảm bảo truy xuất nguồn gốc) góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Kết quả thực hiện: - Gà hữu cơ thương phẩm: 90 con - Gà hữu cơ thảo dược thương phẩm: 180 con - Quy trình chăn nuôi gà hữu cơ thảo dược phù hợp với điều kiện thực tế tại Bình Định - 01 bài báo khoa học về kết quả nghiên cứu đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định - Video clip về Quy trình chăn nuôi gà hữu cơ thảo dược phù hợp với điều kiện thực tế tại Bình Định.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2019
Thời gian kết thúc: 01/11/2022
Kinh phí thực hiện: 1.512.857.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan