First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật canh tác trong sản xuất vừng (Sesamum indicum L.) trên chân đất lúa chuyển đổi tại Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trung tâm Khuyến nông Bình Định
Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths Lê Quang Tình
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình canh tác vừng phù hợp trên chân đất lúa chuyển đổi, năng suất đạt từ 10 tạ/ha trở lên, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu quả ở Bình Định hiện nay.
Kết quả thực hiện: Quy trình thâm canh cây vừng trên chân đất lúa chuyển đổi tại Bình Định.
Thời gian bắt đầu: 01/11/2017
Thời gian kết thúc: 01/10/2020
Kinh phí thực hiện: 494.984.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan