First slide
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trùn quế để nâng cao năng suất, hạn chế một số bệnh trên một số cây trồng cạn tại tỉnh Bình Định
Tổ chức chủ trì: Trạm Khuyến nông huyện Phù Mỹ
Chủ nhiệm nhiệm vụ: KS Trịnh Văn Minh
Lĩnh vực thực hiện: Khoa học nông nghiệp
Mục tiêu: - Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trùn quế đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
- Xây dựng quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh trùn quế để nâng cao năng suất, hạn chế một số bệnh trên một số cây trồng cạn (lạc, ớt, hành) tại tỉnh Bình Định, đảm bảo tăng năng suất cây trồng 5 – 10% và giảm tỷ lệ bệnh trên 10%.
Kết quả thực hiện: - Chế phẩm vi sinh từ trùn quế: 200 lít
- Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt.
- Báo cáo chuyên đề: Đánh giá tình hình sản xuất và các bệnh hại trên cây lạc, ớt, hành tại Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn.
- Quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh trùn quế đảm bảo yêu cầu về chất lượng.
- Quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh trùn quế đảm bảo phù hợp với điều kiện tại Bình Định.
- 02 bài báo về kết quả đề tài đăng trên tạp chí KH&CN tỉnh.
Thời gian bắt đầu: 01/10/2017
Thời gian kết thúc: 01/10/2019
Kinh phí thực hiện: 592.489.000 đồng
Cấp quản lý đề tài: Tỉnh
 
Đề tài liên quan